• Home   /  
 • Archive by category "1"

Ezhuthachan Malayalam Essay Search


തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍: ആധുനികമലയാളഭാഷയുടെ പിതാവും ഭക്തകവിയുമായിരുന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഇന്നു നമുക്കറിയുന്നത് നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍, അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതികള്‍എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരാണ്. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇന്നു നിലനില്‍ക്കുന്നത്. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വളരെ വിരളമായാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവയിലേതെങ്കിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണോ എന്നും സംശയമാണ്.

1926-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും വിദ്വാന്‍ കെ. ശങ്കരന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍ രചിച്ചതുമായ “തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍” എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു പഴയ കോപ്പി ശ്രീ രഘുനാഥന്‍ജി സ്കാന്‍ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം അയച്ചുതരുകയുണ്ടായി. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചും കൃതികളെക്കുറിച്ചും ലഭ്യമായ എല്ലാ വസ്തുതകളെയും, അവയെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെയിടയിലുള്ള വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് ഉദ്ധരിക്കുകയും അവയെ യുക്തിപൂര്‍വ്വം വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചരിത്രജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതകാലം 1625-നും 1725-നും (കൊല്ലവര്‍ഷം 700-നും 800-നും) മദ്ധ്യേയായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തിനെയാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ – ജീവചരിത്രം – ഉള്ളടക്കം

അദ്ധ്യായം 1 – ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം 40 പേജ്
അദ്ധ്യായം 2 – എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും
അദ്ധ്യായം 3 – കിളിപ്പാട്ട്
അദ്ധ്യായം 4 – തര്‍ജ്ജമ
അദ്ധ്യായം 5 – എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
അദ്ധ്യായം 6 – എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം

കടപ്പാട്: ഈ പുസ്തകം സ്കാന്‍ചെയ്ത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായി സദയം അയച്ചുതന്ന ശ്രീ രഘുനാഥന്‍ജിയോടുള്ള നിസ്സീമമായ കടപ്പാട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ – ജീവചരിത്രം ഇ-ബുക്ക്

Tags: Malayalam Ebooks, Thunjath Ezhuthachan; Thunjathezhuthachan; Malayalam; Biography; Malayalam Ebook, ആദ്ധ്യാത്മികം, ഇ-പുസ്തകം, ജീവചരിത്രം, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍, മലയാളം ഇ-ബുക്ക്, വിദ്വാന്‍ കെ. ശങ്കരന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍, ഹിന്ദുമതം

Posted in Biography, free ebook, Malayalam Ebooks

Thunchaththu Ramanujan Ezhuthachan ( pronunciation, Malayalam: തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ, Tuñcattŭ Rāmānujan Eḻuttacchan) was a Malayalam devotional poet and linguist from around the 16th century. Today he is known as the father of Malayalam language – the principal language of the Indian state Kerala and the union territory of Lakshadweep – and its literature.[1][2]

Ezhuthachan was born in Trikkandiyoor, near the present day Tirur municipality. After the birth of his daughter, Ezhuthachan became a monk and wandered throughout southern India before finally building his monastery at modern day Chittoor, Palghat.[3]. But at the same time another group believe he was a celebate throughout his life.[4]

Ezhuthachan's contribution to the Malayalam language is widely considered as unparalleled. He brought massive changes and standardisation in the language through his works. He translated the two Hindu epics, the Ramayana and Mahabharata, to Malayalam for the common man with the mingling of the Sanskrit and Dravidian languages.[5]

According to historians and linguists, Ezhuthachan refined the "style" of Malayalam language and it was during his period that Malayalam literature attained its "individuality" and Malayalam became a "fully fledged" independent language. He also brought the language to the level of the non-Brahmins's understanding. Ezhuthachan used Malayalam language to challenge the prevailing social conditions. He is known for using his literary works as a powerful tool against the rule of privileged.[6] Ezhuthachan is also considered as a significant voice of the Bhakti movement in Kerala.[7]

Ezhuthachan's other major contribution has been in establishing an (51 character) alphabet system equivalent to Sanskrit instead of Vattezhuthu, the 30-letter script of Malayalam.[2]

The highest literary honour awarded by the Government of Kerala is known as the "Ezhuthachan Puraskaram".[8]

Birth and life[edit]

Ezhuthachan is generally believed to have lived around 16th century.[9][10] Although poet and turned historian Ulloor S Parameshwara Iyer has argued that he was born in 1495 AD and lived up to 1575 AD, a time frame similar to that later proposed by C. Radhakrishnan, other scholars are not sure about it.[3]

Ezhuthachan was born at Trikkandiyoor, near the modern-day municipal town of Tirur, in Malappuram. His precise birthplace is now known as Thunchan Parambu. His parent's names are not known clearly and there is some confusion about Ezhuthachan's actual name as well. After completing his education, he got married, but embraced sannyasa after the birth of a daughter. But at the same time another group believe he was a celebate throughout his life.[4] Leaving house he travelled to various places in the Andhra region and Tamil Nadu, and learnt Telugu and Tamil. Some scholars surmise that his Ramayana and Mahabharata were adopted from the Telugu versions of these Sanskrit epics.[3]

It is believed that Ezhuthachan on his way back from a pilgrimage to Tamil Nadu had a stopover at Chittur (in Palghat) and settled down at Thekke Gramam near Anikkode with his disciples. A monastery, then called "Ramananda ashrama" and now known as the Chittur Gurumadhom, was constructed by him on a piece of land donated by the Nair barons of the area. In this village he founded a Rama temple as well as a Siva temple. Ezhuthachan lived for nearly four decades at the monastery, writing his masterpieces (such as Adhyatma Ramayanam and Sri Mahabharatam). In his monastery, he trained a group of famous disciples, such as Karunakaran Ezhuthachan (Nair), Suryanarayanan Ezhuthachan (Tharakan), Devu Ezhuthachan (Tharakan), Gopalan Ezhuthachan (Menon). Suryanarayanan's Skandapuranam, Karunakaran's Shivaratri Mahatmyam and Devan's Vijnana Ratna and Vedantasaram are still considered as gems of religious literature in Malayalam.[3]

The madhom is flanked by temples of Rama and Siva and the street has an array of Agraharas (where the twelve Brahmin families migrated along with Ezhuthachan live).[11] At the madhom, some of the instruments used by Ezhuthachan are still preserved. A Sri Chakra and a few idols worshipped by him, the stylus, the wooden slippers, and a few old manuscripts are exhibited for visitors.[5] Ezhuthachan's samadhi is also situated there.[3]

Melpathur Narayana Bhattathiri, the author of famous Narayaneeyam, was a friend of Ezhuthachan. It is said that when he sought the advice of Ezhuthachan about how to start his intended book, he gave him a cryptic advice to "start with fish", meaning to start with Matsya avatara - the fish avatar of god Vishnu. Bhattathiri understood the enigmatic message and started composing his poem in the Guruvayur Temple.[3]

Caste of Ezhuthachan[edit]

Thunchaththu Ezhuthachan is thought to have belonged to the Ezhuthachan caste, a socioeconomic caste of village school teachers. Modern era historians still differs on their speculations and opinions about it. Following the period of Thunchaththu Ezuthachan, learned people from various other castes adopted and were known by this title, as they had been engaged with the vocation of village school teaching.

William Logan's Malabar Manual, page 92 - States that Thunjath Ezhuthachan was a man of Sudra(Nayar) caste.[12] People who performed Shaktheya puja were also called by the name Ezhuthachan.[citation needed] According to Arthur Coke Burnell in his book "Elements of South Indian Paleography(Second enlarged and improved edition)" page 42 states Thunchath Ezhuthachan belonged to 'Ezhuthachan (=School master)' caste.[13]. Writer K. Balakrishna Kurup also reports the same, in his book 'Viswasathinte Kanappurangal'[14] The Kozhikkode Grandhavari says that the one who takes care of records is Pattolachan, one who writes is Ezhuthachan, and the minister is Mangattachan. None of these were caste names in that era.[citation needed]

Other sources consider him as a Kaniyar by caste.[15][16][17][18] This community of traditional astrologers were well versed in Sanskrit and Malayalam.[19][20] During the middle ages, when people, other than Brahmins, were denied of the right for learning Sanskrit, only the Kaniyar community had been traditionally enjoying the privilege for accessing and acquiring knowledge in Sanskrit, through their hereditary system of pedagogy. They were learned people and had knowledge in astrology, mathematics, mythology and Ayurveda.[21] They were generally assigned as preceptors of martial art and literacy. In addition to the common title Panicker, the members of Kaniyar from the South Travancore and Malabar region were known as, Aasaan/Ezhuthu Aasans/Ezhuthachans (Father of Letters)[22] respectively, by virtue of their traditional avocational function as village school masters to non-Brahmin pupils.[23]

Cultural contributions[edit]

Ezhuthachan - although he lived around 16th century AD - is considered as the father of Malayalam language and Malayalam literature. No original compositions are attributed to Ezhuthachan. However, his contribution to the Malayalam language through Adhyatma Ramayanam is considered unparalleled.

Adhyatma Ramayanam, written in Kilippattu style, is considered as a landmark of Malayalam literature.[24] Ezhuthachan used different Dravidian metres in the cantos of his poems: "Keka" for Bala Kanda and Aranya Kanda; "Kakali" for Ayodhya, Kishkindha and Yuddha Kanda; and "Kalakanchi" for Sundara Kanda.[2][3] Throughout the Malayalam month of Karkkidakam, Adhyatma Ramayanam is still recited - as a religious practice - in Hindu homes in Kerala. According to critic K. Ayyappa Panicker, those who see Adhyatma Ramayanam merely as a devotional work "belittle" Ezhuthachan.[2]

Adhyatma Ramayanam, his other major work Sri Mahabharatam (translation of Hindu epic poem Mahabharata), and shorter pieces Irupathinalu Vrittam and Harinama Kirtanam mark the confluence of Sanskrit and Dravidian linguistic streams.[2] However, there is no unanimity of opinion among the scholars about the authorship of certain other works generally attributed to him (such as Devi Bhagavatam).[3]

Adhyatma Ramayanam is also a spiritual text that gave momentum to the Bhakti cult in Kerala.[2] Ezhuthachan, along with Poonthanam Nambuthiri, was one of the prominent Bhakti devotional poets in Kerala.

See also[edit]

Poems[edit]

Kanakamrigum (Golden Deer)

References[edit]

 1. ^Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). "Malayalam" Ethnologue: Languages of the World. 2014: (Dallas, Texas) Web. 29 Sep. 2014.
 2. ^ abcdefK. SANTHOSH. "When Malayalam found its feet" THRISSUR, 17 July 2014 The Hindu
 3. ^ abcdefgh"Ezhuthachan Father of literary tradition in Malayalam". Times of India online. 5 July 2003. Archived from the original on 12 March 2017. Retrieved 6 March 2018. 
 4. ^ abKurup, K. Balakrishna (January 2000) [May 1998]. Viśvāsattinte Kāṇāppuṟaṅṅaḷ (2 ed.). Mathrubhumi Publications. p. 39.  "അദ്ദേഹം(എഴുത്തച്ഛൻ) ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു എന്ന് ഒരുകൂട്ടരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരുന്നുവെന്നതിന്നു അനുകൂലമായ സാഹചര്യതെളിവുകളൊന്നും കാണാനില്ല മറിച്ച് സന്യാസ ജീവിതമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നയിച്ചിരുന്നതെന്നതിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റ ചിറ്റൂരിലെ ആശ്രമവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലെ ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
  ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹമുള്ള പുരുഷന്നു

  വന്നുകൂടും നിജസൗഖ്യങ്ങളോക്കവേ

  എന്നും

  സത്സംഗംകൊണ്ടു ലഭിച്ചീടിന ഭക്തിയോടും

  തൽസേവാരതന്മാരാം മാനുഷർ മെല്ലെ മെല്ലെ ത്വന്മയാരചിതമാം സംസാരപാരാവാരം തന്മറുകരയേറിടുന്നു കാലം കൊണ്ടേ ത്വൽജ്ഞാനപരന്മാരാം മാനുഷ ജനങ്ങൾക്കു- ള്ള ജ്ഞാനം നീക്കുവൊരു സല്ഗുരു ലഭിച്ചിടും

  എന്നും പറയുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മകാചാര്യപദവിയിൽ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കു ഉപദേശം നല്കിക്കൊണ്ടു ജീവിച്ചുവെന്നുതന്നെ കരുതാം.

  ഭക്തി സംയുക്തന്മാരാം യോഗീന്ദ്രന്മാർക്കു നൂനം

  ഹസ്തസംസ്ഥിതിയല്ലോ മുക്തിയെന്നറിഞ്ഞാലും

  എന്നും
  രമിച്ചുവസിച്ചോളം വിരക്തിവരുമെന്ന-

  തൊരുത്തൻ ധരിക്കേണ്ട വർധിക്കും ദിനം പ്രതി

  എന്നു രാമായണത്തിലും

  സേവിച്ചോളവും നന്നായ്‌ വർധിച്ചു വരും കാമം

  എന്ന് ഭാരതത്തിലും എഴുതിയ മഹാത്മാവ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരിക്കാനിടയില്ല എന്നേ പറയാൻ വയ്ക്കു."

 5. ^ abG. PRABHAKARAN Ezhuthachan’s abode needs a prop CHITTUR (PALAKKAD), 19 October 2013 The Hindu [1]
 6. ^Ezhuthachan's contributions recalled. THRISSUR, 21 March 2011 The Hindu[2]
 7. ^Ezhuthachan gave voice to the voiceless: Azhikode THRISSUR, 27 July 2010 The Hindu
 8. ^M.K. Sanoo wins Ezhuthachan Award Kochi, 2 November 2013 The Hindu
 9. ^Burnell, Arthur Coke. Elements of South-Indian Palæography from the Fourth to the Seventeenth Century AD. 1874. p. 35-36. Print.
 10. ^"Thunchathu Ezhuthachan". Information and Public Relations Department, Government of Kerala. Retrieved 29 October 2009. 
 11. ^"Thunchath Ezhuthachan's memorial starved of funds - KERALA - The Hindu". The Hindu online. 14 June 2011. Archived from the original on 2018-03-08. Retrieved 8 March 2018. 
 12. ^William Logan (1951) [1887]. Malabar manual(Republished). Madras: Govt Press Madras. p. 92.  
 13. ^Burnell, Arthur Coke (1878). . Trubner and Co., 57 & 59 Ludgate Hill, London. p. 42.  
 14. ^Kurup, K. Balakrishna (January 2000) [May 1998]. Viśvāsattinte Kāṇāppuṟaṅṅaḷ (2 ed.). Mathrubhumi Publications. p. 24.  
 15. ^Origin and Development of Caste’’ by Govinda Krishna Pillai, p. 103, 162
 16. ^A Social History of India’’ by SN Sadasivan, p. 371
 17. ^Studies in Indian history: with Special Reference to Tamil Nādu by Kolappa Pillay and Kanaka Sabhapathi Pillay, p. 103
 18. ^India Without Misrepresentation - Book 3: Origin and Development of Caste by GK Pillai, Director of the Centre of Indology, Allahabad, Kitab Mahal 1959, p. 162
 19. ^Edgard Thurston, K Rangachari. Castes and Tribes of Southern India: Volume 1, 2001. p. 186
 20. ^Ranjit Kumar Bhattacharya, Nava Kishor Das. Anthropological Survey of India: Anthropology of Weaker Sections, 1993, p. 590
 21. ^Edgard Thurston, K Rangachari. Castes and Tribes of Southern India: Volume 1, 2001. p. 186
 22. ^Raja, Dileep.G (2005). "Of an old school of teachers". Thiruvananthapuram: The Hindu. 
 23. ^Studies in Indian history: with special Reference to Tamil Nādu by Kolappa Pillay and Kanaka Sabhapathi Pillay, p. 103
 24. ^Selected Works of Dr. Ezhuthachan (Volume I & II). K. N. Ezhuthachan Kerala Sahithya Akademi, Thrissur.
The present day entrance to Thunchan Parambu in Trikkantiyur

One thought on “Ezhuthachan Malayalam Essay Search

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *